Všeobecné info

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (PDF) Rezervace osobního vozu Rezervaci vozidla je možné provést osobně, telefonicky, emailem. Vozidlo bude připraveno na sjednaný den a čas. V případě nevyzvednutí vozu do 59 minut od sjednaného času se rezervace ruší. V případě, že nelze dodat nájemci požadovaný typ vozu, vyhrazuje si pronajímatel právo přistavit uživateli vozidlo srovnatelné třídy a výbavy. Potřebné doklady
 • Platný identifikační doklad (OP, pas), řidičský průkaz příslušné skupiny platné v ČR.
Minimální doba pronájmu osobního vozu
 • Sazby na den se počítají za 24 hodin od počátku pronájmu, s výjimkou speciálních tarifů uvedených v ceníku služeb. Je-li denní půjčovní doba překročena o více než 59 minut, účtuje se celý další den.
 • Dobu pronájmu lze prodloužit, pokud si o to nájemce písemně, telefonicky nebo osobně požádá před uplynutím doby pronájmu. Nedojde-li k prodloužení nájemní smlouvy výše uvedeným způsobem, je nájemce v takovém případě povinen platit nájemné v základní sazbě.
Minimální věk
 • Vozidlo může být půjčeno jen osobě starší 18 let, která je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny.
Kauce
 • Finanční částka sloužící k zajištění závazku plynoucího z vypůjčení vozidla zákazníkem. Nájemce tuto částku zaplatí v hotovosti nebo kartou před zahájením pronájmu. Výše kauce se řídí platným ceníkem autopůjčovny.
 • Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením smlouvy nájemcem (např. doplatek ceny nájmu) a na náklady za škody způsobené nájemcem na předmětu nájmu.
Pronájem vozu zahrnuje
 • Náklady na servis, spotřebu provozních kapalin (kromě PHM).
 • Zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem.
 • Havarijní pojištění.
Platba
 • Možnost platby v hotovosti.
 • Možnost platby kartou.
 • Možnost fakturace.
Další řidič
 • Vůz je vždy pronajat jednomu řidiči.
 • Po domluvě je v naší autopůjčovně další řidič bez příplatku.
Povinnosti nájemce
 • Nájemce je povinen při provozu pronajatého vozidla dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví.
 • Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době nájmu vozidla, a to do patnácti dnů od doručení výzvy pronajímatelem.
Náhrada škody
 • Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle nebo v souvislosti s jeho provozem v období pronájmu, pokud nedodrží sjednané Všeobecné podmínky.
 • Nájemce je povinen při dopravní nehodě způsobené jeho vinou, při nezjištění pachatele nehody, nebo při jakémkoli poškození vozidla a jeho příslušenství, či v případech, kdy nelze uplatnit náhradu škody z jiného pojištění, zaplatit spoluúčast 10%, min. však 10.000,- Kč (nedohodnou-li se obě strany jinak) a zaplatit odtah do pronajímatelem určené opravny, popř. po dohodě obou smluvních stran do sídla pronajímatele.
 • Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast 10% z pořizovací ceny vozidla.
 • Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu, u kterého je předmětné vozidlo pojištěno dle příslušných pojistných podmínek.
 • Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části, musí nájemce ihned ohlásit pronajímateli a policii, a zároveň musí zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci.
 • Nájemce výslovně souhlasí, že nájemné, škody a všechny další oprávněné pohledávky za nájemcem uvedené ve smlouvě o pronájmu nebo v těchto podmínkách, mohou být pronajímatelem čerpány z kauce.
 • Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí, že veškerá případná doúčtování budou prováděna dle platného ceníku pronajímatele.
 • Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajatého vozidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě, či předávacím protokolu.
Místo zapůjčení a vrácení vozu
 • Vozidlo lze zapůjčit na pobočkách Auto Tichý v Ostravě a Havířově.
 • Vrácení vozidla zdarma v pobočce, kde bylo vozidlo zapůjčeno.
 • Pohonné hmoty
 • Sazby nezahrnují pohonné hmoty. Vozidla se předávají s plnou nádrží a s plnou nádrží se rovněž odevzdávají.
 • Za dotankování pohonných hmot, chybějících na konci výpůjčky, se účtuje cena dle platného ceníku služeb.
Asistenční služby
 • V případě havárie nebo závady nezaviněné nájemcem je tato služba poskytnuta na náklady společnosti.
Pojištění
 • Ceny zahrnují zákonné pojištění, havarijní pojištění v zemích EU s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním (spoluúčast 10% min. však 10 000,- Kč), pojištění čelního skla se spoluúčasti 2500,- Kč.
 • Pronajímatel nenese odpovědnost za věci ponechané ve vozidle.
Příslušenství vozidla
 • Pronajímatel poskytne na vyžádání dle platného ceníku další příslušenství k vozidlu: sněhové řetězy, příčníky, skiboxy.

Podmínky půjčovny

Dlouhodobé zapůjčky – zdarma 2.000 km na měsíc

Nad limit ujetých km – 4 Kč bez DPH / km

Lze domluvit individuálně

 

Denní zapůjčky – zdarma 200 km na den

Nad limit ujetých km – 4 Kč bez DPH / km

 

Zapůjčení za servis – zdarma 100 Km na den

Nad limit ujetých km – 4 Kč bez DPH / km